กิจกรรมแสดงความสามารถกิจกรรมโชว์พราว 2018

กิจกรรมโชว์พราว 2018

กิจกรรมแสดงความสามารถตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (โชว์พราว 2018) บรรยากาศในงานดำเนินไปด้วยความสนุกสนานนักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดงาน ตลอดจนบุคลากร ผู้ปกครอง ที่สนันสนุนอาหารในงาน และผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้