วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“วิทย์-คณิต สองภาษา ปัญญาดี มีความสุข”

เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนฐานความเป็นไทย
ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ ปัญญาดี มีจิตอาสา

พันธกิจ

เป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความเป็นไทย
และความเป็นสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา
มีจิตอาสา และความเป็นผู้นำ
เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตครูที่มีคุณภาพ
และการบริการวิชาการสู่ชุมชน

จุดเน้น

วิทย์-คณิต สองภาษา ปัญญาดี มีความสุข