ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อปี พ.ศ. 2541 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาทุกระดับจากเดิมที่มีเฉพาะอุดมศึกษาประจวบกับนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูมีความต้องการทดลองการสอนตลอดจนสาธิตรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความสะดวกตลอดจนวิจัยปัญหาทางการศึกษาทุกด้าน คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขึ้น ตั้งอยู่เลขที่ 612 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เปิดทำการได้เมื่อเดือนมิถุนายน 2542 โดยใช้อาคารเรียนรวมเป็นอาคารเรียนหลังแรก ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นคนแรก คือ อาจารย์จิตรา ชนะกุล ในปีแรกที่เปิดสอนมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 30 คน ชาย 17 คน หญิง 13 คน

ต่อมาปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักเรียนเพิ่มเติมอีก 1 ห้อง รวมนักเรียนทั้งหมด 52 คน ในภาคเรียนที่ 2/2543 อาจารย์จิตรา ชนะกุล ได้ย้ายไปช่วยราชการที่สถาบันราชภัฏนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยุภา สุขอุ๊ด จึงดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปี พ.ศ.2545 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนักเรียนครบทั้ง 3 ระดับ คือ อนุบาลปีที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งปีนี้เอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 608,500 บาท และสามารถเปิดใช้งานได้ในปีเดียวกัน

ต่อมาในภาคเรียนที่ 2/2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยุภา สุขอู๊ด ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์นงนุช เพชรบุญวัฒน์ จึงดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนถึงปี พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับเด็กบริบาลเป็นครั้งแรก โดยรับเด็กอายุ 2 – 2 ปี 11 เดือน มีนักเรียนทั้งสิ้น 26 คน

ปี พ.ศ.2551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้บรรจุตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ คือ อาจารย์ผกาวรรณ ทีทอง โดยได้เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 มิถุนายน 2551

ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้ยกระดับเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดชั้นการเรียนระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยอาจารย์ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วยุภา สุขอู๊ด รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

ปี พ.ศ. 2558 อาจารย์ณรัช ไชยชนะ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์ณรัช ไชยชนะ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง (คณบดี คณะครุศาสตร์ ในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เปิดชั้นการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับ อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา มีนักเรียน 253 คน บุคลากร 30 คน