เกี่ยวกับ

เป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความเป็นไทย
และความเป็นสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา
มีจิตอาสา และความเป็นผู้นำ
เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตครูที่มีคุณภาพ
และการบริการวิชาการสู่ชุมชน