ผู้บริหารโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ.ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา    

อ.ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง     

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา    

 

อ.ผกาวรรณ ทีทอง

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล